Bildergalerie

2023

Foto: Marian Schoenmakers, Jindra Kollerová

977_small.jpg      978_small.jpg      979_small.jpg      980_small.jpg      981_small.jpg      982_small.jpg      983_small.jpg      984_small.jpg      985_small.jpg      986_small.jpg      987_small.jpg      988_small.jpg      989_small.jpg      990_small.jpg      991_small.jpg      992_small.jpg      993_small.jpg      994_small.jpg      995_small.jpg      996_small.jpg      997_small.jpg      998_small.jpg      999_small.jpg      1000_small.jpg      1001_small.jpg      1002_small.jpg      1003_small.jpg      1004_small.jpg      1005_small.jpg      1006_small.jpg      1007_small.jpg      1008_small.jpg      1009_small.jpg      1010_small.jpg      1011_small.jpg      1012_small.jpg      1013_small.jpg      1014_small.jpg      1015_small.jpg      1016_small.jpg      1017_small.jpg      1018_small.jpg      1019_small.jpg      1020_small.jpg      1021_small.jpg      1022_small.jpg      1023_small.jpg      1024_small.jpg      1025_small.jpg      1026_small.jpg      1027_small.jpg      1028_small.jpg      1029_small.jpg      1030_small.jpg      1031_small.jpg      1032_small.jpg      1033_small.jpg      1034_small.jpg      1035_small.jpg      1036_small.jpg      1037_small.jpg      1038_small.jpg      1039_small.jpg      1040_small.jpg      1041_small.jpg      1042_small.jpg      1043_small.jpg      1044_small.jpg      1045_small.jpg      1046_small.jpg      1047_small.jpg      1048_small.jpg      1049_small.jpg      1050_small.jpg      1051_small.jpg      1052_small.jpg      1053_small.jpg      1054_small.jpg      1055_small.jpg      1056_small.jpg      1057_small.jpg

2022

Foto: Marian Schoenmakers, Jindra Kollerová

904_small.jpg      905_small.jpg      906_small.jpg      907_small.jpg      908_small.jpg      909_small.jpg      910_small.jpg      911_small.jpg      912_small.jpg      913_small.jpg      914_small.jpg      915_small.jpg      916_small.jpg      917_small.jpg      918_small.jpg      919_small.jpg      920_small.jpg      921_small.jpg      922_small.jpg      923_small.jpg      924_small.jpg      925_small.jpg      926_small.jpg      927_small.jpg      928_small.jpg      929_small.jpg      930_small.jpg      931_small.jpg      932_small.jpg      933_small.jpg      934_small.jpg      935_small.jpg      936_small.jpg      937_small.jpg      938_small.jpg      939_small.jpg      940_small.jpg      941_small.jpg      942_small.jpg      943_small.jpg      944_small.jpg      945_small.jpg      946_small.jpg      947_small.jpg      948_small.jpg      949_small.jpg      950_small.jpg      951_small.jpg      952_small.jpg      953_small.jpg      954_small.jpg      955_small.jpg      956_small.jpg      957_small.jpg      958_small.jpg      959_small.jpg      960_small.jpg      961_small.jpg      962_small.jpg      963_small.jpg      964_small.jpg      965_small.jpg      966_small.jpg      967_small.jpg      968_small.jpg      969_small.jpg      970_small.jpg      971_small.jpg      972_small.jpg      973_small.jpg      974_small.jpg      975_small.jpg      976_small.jpg

2021

Foto: Šárka Bártová, Jan Fiala, Jan Veselský, Jiří Voráč, Jindra Kollerová

861_small.jpg      862_small.jpg      863_small.jpg      864_small.jpg      865_small.jpg      866_small.jpg      867_small.jpg      868_small.jpg      869_small.jpg      870_small.jpg      871_small.jpg      872_small.jpg      873_small.jpg      874_small.jpg      875_small.jpg      876_small.jpg      877_small.jpg      878_small.jpg      879_small.jpg      880_small.jpg      881_small.jpg      882_small.jpg      883_small.jpg      884_small.jpg      885_small.jpg      886_small.jpg      887_small.jpg      888_small.jpg      889_small.jpg      890_small.jpg      891_small.jpg      892_small.jpg      893_small.jpg      894_small.jpg      895_small.jpg      896_small.jpg      897_small.jpg      898_small.jpg      899_small.jpg      900_small.jpg      901_small.jpg      902_small.jpg      903_small.jpg

2020

Foto: Jindra Kollerová

838_small.jpg      839_small.jpg      840_small.jpg      841_small.jpg      842_small.jpg      843_small.jpg      844_small.jpg      845_small.jpg      846_small.jpg      847_small.jpg      848_small.jpg      849_small.jpg      850_small.jpg      851_small.jpg      852_small.jpg      853_small.jpg      854_small.jpg      855_small.jpg      856_small.jpg      857_small.jpg      858_small.jpg      859_small.jpg      859a_small.jpg      860_small.jpg

2019

Foto: Marian Schoenmakers, Jaroslav Bach, Jindra Kollerová

693_small.jpg      694_small.jpg      695_small.jpg      696_small.jpg      697_small.jpg      698_small.jpg      699_small.jpg      700_small.jpg      701_small.jpg      702_small.jpg      703_small.jpg      704_small.jpg      705_small.jpg      706_small.jpg      707_small.jpg      708_small.jpg      709_small.jpg      710_small.jpg      711_small.jpg      712_small.jpg      713_small.jpg      714_small.jpg      715_small.jpg      716_small.jpg      717_small.jpg      718_small.jpg      719_small.jpg      720_small.jpg      721_small.jpg      722_small.jpg      723_small.jpg      724_small.jpg      725_small.jpg      726_small.jpg      727_small.jpg      728_small.jpg      729_small.jpg      730_small.jpg      731_small.jpg      732_small.jpg      733_small.jpg      734_small.jpg      735_small.jpg      736_small.jpg      737_small.jpg      738_small.jpg      739_small.jpg      740_small.jpg      741_small.jpg      742_small.jpg      743_small.jpg      744_small.jpg      745_small.jpg      746_small.jpg      747_small.jpg      748_small.jpg      749_small.jpg      750_small.jpg      751_small.jpg      752_small.jpg      753_small.jpg      754_small.jpg      755_small.jpg      756_small.jpg      757_small.jpg      758_small.jpg      759_small.jpg      760_small.jpg      761_small.jpg      762_small.jpg      763_small.jpg      764_small.jpg      765_small.jpg      766_small.jpg      767_small.jpg      768_small.jpg      769_small.jpg      770_small.jpg      771_small.jpg      772_small.jpg      773_small.jpg      774_small.jpg      775_small.jpg      776_small.jpg      777_small.jpg      778_small.jpg      779_small.jpg      780_small.jpg      781_small.jpg      782_small.jpg      783_small.jpg      784_small.jpg      785_small.jpg      786_small.jpg      787_small.jpg      788_small.jpg      789_small.jpg      790_small.jpg      791_small.jpg      792_small.jpg      793_small.jpg      794_small.jpg      795_small.jpg      796_small.jpg      797_small.jpg      798_small.jpg      799_small.jpg      800_small.jpg      801_small.jpg      802_small.jpg      803_small.jpg      804_small.jpg      805_small.jpg      806_small.jpg      807_small.jpg      808_small.jpg      809_small.jpg      810_small.jpg      811_small.jpg      812_small.jpg      813_small.jpg      814_small.jpg      815_small.jpg      816_small.jpg      817_small.jpg      818_small.jpg      819_small.jpg      820_small.jpg      821_small.jpg      822_small.jpg      823_small.jpg      824_small.jpg      825_small.jpg      826_small.jpg      827_small.jpg      828_small.jpg      829_small.jpg      830_small.jpg      831_small.jpg      832_small.jpg      833_small.jpg      834_small.jpg      835_small.jpg      836_small.jpg      837_small.jpg

2018

Foto: Olga Kuzmidi, Wijnand Dobbinga, Jindra Kollerová

540_small.jpg      541_small.jpg      542_small.jpg      543_small.jpg      544_small.jpg      545_small.jpg      546_small.jpg      547_small.jpg      548_small.jpg      549_small.jpg      550_small.jpg      551_small.jpg      552_small.jpg      553_small.jpg      554_small.jpg      555_small.jpg      556_small.jpg      557_small.jpg      558_small.jpg      559_small.jpg      560_small.jpg      561_small.jpg      562_small.jpg      563_small.jpg      564_small.jpg      565_small.jpg      566_small.jpg      567_small.jpg      568_small.jpg      569_small.jpg      570_small.jpg      571_small.jpg      572_small.jpg      573_small.jpg      574_small.jpg      575_small.jpg      576_small.jpg      577_small.jpg      578_small.jpg      579_small.jpg      580_small.jpg      581_small.jpg      582_small.jpg      583_small.jpg      584_small.jpg      585_small.jpg      586_small.jpg      587_small.jpg      588_small.jpg      589_small.jpg      590_small.jpg      591_small.jpg      592_small.jpg      593_small.jpg      594_small.jpg      595_small.jpg      596_small.jpg      597_small.jpg      598_small.jpg      599_small.jpg      600_small.jpg      601_small.jpg      602_small.jpg      603_small.jpg      604_small.jpg      605_small.jpg      606_small.jpg      607_small.jpg      608_small.jpg      609_small.jpg      610_small.jpg      611_small.jpg      612_small.jpg      613_small.jpg      614_small.jpg      615_small.jpg      616_small.jpg      617_small.jpg      618_small.jpg      619_small.jpg      620_small.jpg      621_small.jpg      622_small.jpg      623_small.jpg      624_small.jpg      625_small.jpg      626_small.jpg      627_small.jpg      628_small.jpg      629_small.jpg      630_small.jpg      631_small.jpg      632_small.jpg      633_small.jpg      634_small.jpg      635_small.jpg      636_small.jpg      637_small.jpg      638_small.jpg      639_small.jpg      640_small.jpg      641_small.jpg      642_small.jpg      643_small.jpg      644_small.jpg      645_small.jpg      646_small.jpg      647_small.jpg      648_small.jpg      649_small.jpg      650_small.jpg      651_small.jpg      652_small.jpg      653_small.jpg      654_small.jpg      655_small.jpg      656_small.jpg      657_small.jpg      658_small.jpg      659_small.jpg      660_small.jpg      661_small.jpg      662_small.jpg      663_small.jpg      664_small.jpg      665_small.jpg      666_small.jpg      667_small.jpg      668_small.jpg      669_small.jpg      670_small.jpg      671_small.jpg      672_small.jpg      673_small.jpg      674_small.jpg      675_small.jpg      676_small.jpg      677_small.jpg      678_small.jpg      679_small.jpg      680_small.jpg      681_small.jpg      682_small.jpg      683_small.jpg      684_small.jpg      685_small.jpg      686_small.jpg      687_small.jpg      688_small.jpg      689_small.jpg      690_small.jpg      691_small.jpg      692_small.jpg

2017

Foto: Gundula Krüger, Maximilian Riedl, Jiřína Vávrová, Jiří Voráč, Jindra Kollerová

462_small.jpg      463_small.jpg      464_small.jpg      465_small.jpg      466_small.jpg      467_small.jpg      468_small.jpg      469_small.jpg      470_small.jpg      471_small.jpg      472_small.jpg      473_small.jpg      474_small.jpg      475_small.jpg      476_small.jpg      477_small.jpg      478_small.jpg      479_small.jpg      480_small.jpg      481_small.jpg      482_small.jpg      483_small.jpg      484_small.jpg      485_small.jpg      486_small.jpg      487_small.jpg      488_small.jpg      489_small.jpg      490_small.jpg      491_small.jpg      492_small.jpg      493_small.jpg      494_small.jpg      495_small.jpg      496_small.jpg      497_small.jpg      498_small.jpg      499_small.jpg      500_small.jpg      501_small.jpg      502_small.jpg      503_small.jpg      504_small.jpg      505_small.jpg      506_small.jpg      507_small.jpg      508_small.jpg      509_small.jpg      510_small.jpg      511_small.jpg      512_small.jpg      513_small.jpg      514_small.jpg      515_small.jpg      516_small.jpg      517_small.jpg      518_small.jpg      519_small.jpg      520_small.jpg      521_small.jpg      522_small.jpg      523_small.jpg      524_small.jpg      525_small.jpg      526_small.jpg      527_small.jpg      528_small.jpg      529_small.jpg      530_small.jpg      531_small.jpg      532_small.jpg      533_small.jpg      534_small.jpg      535_small.jpg      536_small.jpg      537_small.jpg      538_small.jpg      539_small.jpg

2016

Foto: Jiří Voráč, Horst Kaiser, Maxmilian Riedl, Maia Amirezashvili, Jindra Kollerová

372_small.jpg      373_small.jpg      374_small.jpg      375_small.jpg      376_small.jpg      377_small.jpg      378_small.jpg      379_small.jpg      380_small.jpg      381_small.jpg      382_small.jpg      383_small.jpg      384_small.jpg      385_small.jpg      386_small.jpg      387_small.jpg      388_small.jpg      389_small.jpg      390_small.jpg      391_small.jpg      392_small.jpg      393_small.jpg      394_small.jpg      395_small.jpg      396_small.jpg      397_small.jpg      398_small.jpg      399_small.jpg      400_small.jpg      401_small.jpg      402_small.jpg      403_small.jpg      404_small.jpg      405_small.jpg      406_small.jpg      407_small.jpg      408_small.jpg      409_small.jpg      410_small.jpg      411_small.jpg      412_small.jpg      413_small.jpg      414_small.jpg      415_small.jpg      416_small.jpg      417_small.jpg      418_small.jpg      419_small.jpg      420_small.jpg      421_small.jpg      422_small.jpg      423_small.jpg      424_small.jpg      425_small.jpg      426_small.jpg      427_small.jpg      428_small.jpg      429_small.jpg      430_small.jpg      431_small.jpg      432_small.jpg      433_small.jpg      434_small.jpg      435_small.jpg      436_small.jpg      437_small.jpg      438_small.jpg      439_small.jpg      440_small.jpg      441_small.jpg      442_small.jpg      443_small.jpg      444_small.jpg      445_small.jpg      446_small.jpg      447_small.jpg      448_small.jpg      449_small.jpg      450_small.jpg      451_small.jpg      452_small.jpg      453_small.jpg      454_small.jpg      455_small.jpg      456_small.jpg      457_small.jpg      458_small.jpg      459_small.jpg      460_small.jpg      461_small.jpg

2015

Foto: Rainer Dedecke, František Franko, Horst Kaiser, Klaus Meller, Karl-Heinz Ollek, Jindra Kollerová

282_small.jpg      283_small.jpg      284_small.jpg      285_small.jpg      286_small.jpg      287_small.jpg      288_small.jpg      289_small.jpg      290_small.jpg      291_small.jpg      292_small.jpg      293_small.jpg      294_small.jpg      295_small.jpg      296_small.jpg      297_small.jpg      298_small.jpg      299_small.jpg      300_small.jpg      301_small.jpg      302_small.jpg      303_small.jpg      304_small.jpg      305_small.jpg      306_small.jpg      307_small.jpg      308_small.jpg      309_small.jpg      310_small.jpg      311_small.jpg      312_small.jpg      313_small.jpg      314_small.jpg      315_small.jpg      316_small.jpg      317_small.jpg      318_small.jpg      319_small.jpg      320_small.jpg      321_small.jpg      322_small.jpg      323_small.jpg      324_small.jpg      325_small.jpg      326_small.jpg      327_small.jpg      328_small.jpg      329_small.jpg      330_small.jpg      331_small.jpg      332_small.jpg      333_small.jpg      334_small.jpg      335_small.jpg      336_small.jpg      337_small.jpg      338_small.jpg      339_small.jpg      340_small.jpg      341_small.jpg      342_small.jpg      343_small.jpg      344_small.jpg      345_small.jpg      346_small.jpg      347_small.jpg      348_small.jpg      349_small.jpg      350_small.jpg      351_small.jpg      352_small.jpg      353_small.jpg      354_small.jpg      355_small.jpg      356_small.jpg      357_small.jpg      358_small.jpg      359_small.jpg      360_small.jpg      361_small.jpg      362_small.jpg      363_small.jpg      364_small.jpg      365_small.jpg      366_small.jpg      367_small.jpg      368_small.jpg      369_small.jpg      370_small.jpg      371_small.jpg

2014

Foto: Wijnand Dobbinga, Marianne Hartlaub, Gundula Krüger, Jiří Voráč, Jindra Kollerová

202_small.jpg      203_small.jpg      204_small.jpg      205_small.jpg      206_small.jpg      207_small.jpg      208_small.jpg      209_small.jpg      210_small.jpg      211_small.jpg      212_small.jpg      213_small.jpg      214_small.jpg      215_small.jpg      216_small.jpg      217_small.jpg      218_small.jpg      219_small.jpg      220_small.jpg      221_small.jpg      222_small.jpg      223_small.jpg      224_small.jpg      225_small.jpg      226_small.jpg      227_small.jpg      228_small.jpg      229_small.jpg      230_small.jpg      231_small.jpg      232_small.jpg      233_small.jpg      234_small.jpg      235_small.jpg      236_small.jpg      237_small.jpg      238_small.jpg      239_small.jpg      240_small.jpg      241_small.jpg      242_small.jpg      243_small.jpg      244_small.jpg      245_small.jpg      246_small.jpg      247_small.jpg      248_small.jpg      249_small.jpg      250_small.jpg      251_small.jpg      252_small.jpg      253_small.jpg      254_small.jpg      255_small.jpg      256_small.jpg      257_small.jpg      258_small.jpg      259_small.jpg      260_small.jpg      261_small.jpg      262_small.jpg      263_small.jpg      264_small.jpg      265_small.jpg      266_small.jpg      267_small.jpg      268_small.jpg      269_small.jpg      270_small.jpg      271_small.jpg      272_small.jpg      273_small.jpg      274_small.jpg      275_small.jpg      276_small.jpg      277_small.jpg      278_small.jpg      279_small.jpg      280_small.jpg      281_small.jpg

2013

Foto: Jiří Voráč, Jindra Kollerová

142_small.jpg      143_small.jpg      144_small.jpg      145_small.jpg      146_small.jpg      147_small.jpg      148_small.jpg      149_small.jpg      150_small.jpg      151_small.jpg      152_small.jpg      153_small.jpg      154_small.jpg      155_small.jpg      156_small.jpg      157_small.jpg      158_small.jpg      159_small.jpg      160_small.jpg      161_small.jpg      162_small.jpg      163_small.jpg      164_small.jpg      165_small.jpg      166_small.jpg      167_small.jpg      168_small.jpg      169_small.jpg      170_small.jpg      171_small.jpg      172_small.jpg      173_small.jpg      174_small.jpg      175_small.jpg      176_small.jpg      177_small.jpg      178_small.jpg      179_small.jpg      180_small.jpg      181_small.jpg      182_small.jpg      183_small.jpg      184_small.jpg      185_small.jpg      186_small.jpg      187_small.jpg      188_small.jpg      189_small.jpg      190_small.jpg      191_small.jpg      192_small.jpg      193_small.jpg      194_small.jpg      195_small.jpg      196_small.jpg      197_small.jpg      198_small.jpg      199_small.jpg      200_small.jpg      201_small.jpg

2012

Foto: Klaus Meller, Jaroslav Bach, Jindra Kollerová

99_small.jpg      100_small.jpg      101_small.jpg      102_small.jpg      103_small.jpg      105_small.jpg      106_small.jpg      107_small.jpg      109_small.jpg      110_small.jpg      111_small.jpg      112_small.jpg      113_small.jpg      114_small.jpg      115_small.jpg      116_small.jpg      117_small.jpg      120_small.jpg      122_small.jpg      123_small.jpg      124_small.jpg      125_small.jpg      127_small.jpg      129_small.jpg      130_small.jpg      133_small.jpg      134_small.jpg      135_small.jpg      136_small.jpg      137_small.jpg      138_small.jpg      139_small.jpg      140_small.jpg      141_small.jpg      98_small.jpg      104_small.jpg      108_small.jpg      118_small.jpg      119_small.jpg      121_small.jpg      126_small.jpg      128_small.jpg      131_small.jpg      132_small.jpg

 

2011

01_small.jpg      02_small.jpg      03_small.jpg      04_small.jpg      05_small.jpg      06_small.jpg      07_small.jpg      08_small.jpg      09_small.jpg      10_small.jpg      11_small.jpg      12_small.jpg      13_small.jpg      14_small.jpg      15_small.jpg      16_small.jpg      17_small.jpg      18_small.jpg      19_small.jpg      20_small.jpg      21_small.jpg      22_small.jpg      23_small.jpg      24_small.jpg      25_small.jpg      26_small.jpg      27_small.jpg      28_small.jpg      29_small.jpg      30_small.jpg

 

2010

31_small.jpg      32_small.jpg      33_small.jpg      34_small.jpg      35_small.jpg      36_small.jpg      37_small.jpg      38_small.jpg      39_small.jpg      40_small.jpg      41_small.jpg      42_small.jpg      43_small.jpg      44_small.jpg      45_small.jpg      46_small.jpg      47_small.jpg      48_small.jpg      49_small.jpg      50_small.jpg      51_small.jpg

 

2009

52_small.jpg      53_small.jpg      54_small.jpg      55_small.jpg      56_small.jpg      57_small.jpg      58_small.jpg      59_small.jpg      60_small.jpg      61_small.jpg      62_small.jpg      63_small.jpg      64_small.jpg      65_small.jpg      66_small.jpg      67_small.jpg      68_small.jpg      69_small.jpg      70_small.jpg      71_small.jpg      72_small.jpg      73_small.jpg

 

2008

74_small.jpg      75_small.jpg      76_small.jpg      77_small.jpg      78_small.jpg      79_small.jpg      80_small.jpg      81_small.jpg      82_small.jpg      83_small.jpg      84_small.jpg      85_small.jpg

 

2004-2007

86_small.jpg      87_small.jpg      88_small.jpg      89_small.jpg      90_small.jpg      91_small.jpg      92_small.jpg      93_small.jpg      94_small.jpg      95_small.jpg      96_small.jpg      97_small.jpg

 

Internationaler Schachurlaub

20.07. – 27.07.2024   27.07. – 03.08.2024
Prag Prag

Startseite

TOPlist